Starosta Starogardzki informuje

Materiał informacyjny Powiatu Starogardzkiego

OBWIESZCZENIE

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 11d ust. 5, 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1363) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735)

obwieszcza

że na wniosek Burmistrza Skarszew z dnia 04.05.2021r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „rozbudowie, przebudowie i odtworzeniu infrastruktury ul. Wodnej, Grobli Mickiewicza i Sobieskiego” na poniżej określonych nieruchomościach – działkach:

A. w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg gminnych zlokalizowanych w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w miejscowości Skarszewy

 • ul. Sobieskiego – droga gminna nr 197029G, Grobla Adama Mickiewicza – droga gminna nr 197020G, obręb 5 w Skarszewach, dz. nr: 162/5, 123, 151 – (działki istniejącego pasa drogowego), 119/2 - działka istniejącego pasa drogowego włączana w całości w pas drogowy drogi gminnej, 102/2, 121/2, 122/2, 49/1, 119/1, 136/1 - działki włączane w całości w pas drogowy, 112/2 (z podziału 112/1), 118/1 (z podziału 118), 161/1 ( z podziału 161), 160/1 (z podziału 160), 159/1 ( z podziału 159), 120/1 ( z podziału 120), 157/1 ( z podziału 157), 150/1 ( z podziału 150), 148/1 ( z podziału 148), 147/7 ( z podziału 147/6), 146/6 (z podziału 146/5), 52/5 ( z podziału 52/1) – działki z podziału włączane w pas drogowy
 • ul. Dworcowa – droga gminna nr 2765G, obręb 5 w Skarszewach, dz. nr 5 – działka pasa drogowego, włączana w całości w pas drogowy drogi gminnej
 • ul. Wodna – droga gminna nr 197040G, obręb 5 w Skarszewach, dz. nr 171 – działka istniejącego pasa drogowego
 • ul. Wybickiego – droga gminna nr 197040G, obręb 5 w Skarszewach, dz. nr 36 – działka istniejącego pasa drogowego

B. objętych obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, innych dróg publicznych oraz zjazdów zlokalizowanych w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w miejscowości Skarszewy:

 • obręb 5 w Skarszewach, dz. nr: 93, 101, 163/9, 162/3, 162/8, 104, 109/2, 109/1, 162/1, 162/2, 161/2 (z podziału 161), 160/2 (z podziału 160), 159/2 (z podziału 159), 112/3 (z podziału 112/1), 118/2 (z podziału 118), 120/2 (z podziału 120), 158, 157/2 (z podziału 157), 156, 136/2, 137/2, 138/2, 139/2, 140/2, 149/2, 155, 154, 152, 47, 148/2 (z podziału 148), 48/3, 147/8 (z podziału 147/6), 48/1, 147/4, 141, 144/1, 145/1, 146/4, 146/2, 49/2, 50, 146/1, 52/3, 172//8

C. stanowiących teren wód płynących, przez które przebiega inwestycja, zlokalizowanych w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w miejscowości Skarszewy:

 • obręb 5 w Skarszewach, dz. nr 42

Strony mają prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17, pok. nr 04 (parter). Tel. (0-58) 767-35-22.


OBWIESZCZENIE

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 11d ust. 5, 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1363) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735)

obwieszcza

że na wniosek Burmistrza Skarszew z dnia 04.05.2021r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „rozbudowie, przebudowie i odtworzeniu infrastruktury ul. Św Jana, Zduńskiej, Szkolnej, Kościelnej i Kowalskiej” na poniżej określonych nieruchomościach – działkach:

A. w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg gminnych zlokalizowanych w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w miejscowości Skarszewy

 • ul. Szkolna – droga gminna nr 197034G, obręb 7 w Skarszewach, dz. nr: 179/1, 49/1, 50/1, 51/1, 177/1, 175/1, 178/1, 178/2 – (działki istniejącego pasa drogowego), 202/1, 48/1, 48/2, 49/2, 50/3, 178/3 – (działki włączane w całości w pas drogowy), 177/3 (z podziału 177/2), 175/3 (z podziału 175/2) – działki z podziału włączane w pas drogowy
 • ul. Zduńska – droga gminna nr 197044G, obręb 7 w Skarszewach, dz. nr 45, 55 – (działki istniejącego pasa drogowego), 29/1 (z podziału 29), 27/1 (z podziału 27), 26/1 (z podziału 26), 25/1 (z podziału 25), 24/1 (z podziału 24), 57/1 (z podziału 57), 60/1 (z podziału 60), 61/1 (z podziału 61), 64/1 (z podziału 64), 341/1 (z podziału 341) - działki z podziału włączane w pas drogowy
 • ul. Kowalska – droga gminna nr 197015G, obręb 7 w Skarszewach, dz. nr – 191 (działka istniejącego pasa drogowego)
 • ul. Kościelna – droga gminna nr 197014G, obręb 7 w Skarszewach, dz. nr – 44 (działka istniejącego pasa drogowego)
 • ul. Świętego Jana – droga gminna nr 197009G, obręb 7, w Skarszewach, dz. nr – 21, 9/1, 8, 9/4, 31 (działki istniejącego pasa drogowego)
 • ul. Wybickiego – droga gminna nr 197040G obręb 5, w Skarszewach, dz. nr – 36 (działka istniejącego pasa drogowego)
 • ul. Kościuszki – droga gminna nr 197038G, obręb 6, w Skarszewach, dz. nr – 60/1 (działka włączana w całości w pas drogowy)

B. objętych obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, innych dróg publicznych oraz zjazdów zlokalizowanych w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w miejscowości Skarszewy:

 • obręb 7 w Skarszewach, dz. nr: 202/2, 177/4 (z podziału 177/2), 175/4 (z podziału 175/2 ), 51/2, 56, 57/2 (z podziału 57), 60/2 (z podziału 60), 61/2 (z podziału 61), 64/2 (z podziału 64), 23/2, 66/1, 341/2 (z podziału 341)

Strony mają prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17, pok. nr 05 (parter). Tel. (0-58) 767-35-22.

Starogard Gdański, dnia 24.06.2021r.

Dodaj ogłoszenie