Ogłoszenie Burmistrza Skarszew

Materiał informacyjny Gminy Skarszewy

OGŁOSZENIE
Burmistrza Skarszew

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, obręb 2 Skarszewy, w mieście Skarszewy, gmina Skarszewy

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skarszewach uchwały Nr XXIX/253/2021 z dnia 31.03.2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, obręb 2 Skarszewy, w mieście Skarszewy, gmina Skarszewy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do tego planu, w formie pisemnej.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, w terminie do dnia 04.06.2021 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Dodaj ogłoszenie